VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING FOR BRUGATA 16, RINGEBU KOMMUNE GNR 47/8 m.m. PlanID 0520201908

På vegne av tiltakshaver Ringebu Park AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet overfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 47/8 m.m. i Ringebu kommune.

Plangrensen kan bli justert under planarbeidet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsnære boliger i lavblokker i 2-4 etasjer med tilhørende parkeringsareal, infrastruktur, gangforbindelser, samt felles uteoppholds- og lekeareal. Planområdet som er på totalt ca. 5,6 dekar, ligger langs sentrum.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for ovennevnte område. I kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.06.18, er området avsatt til sentrumsformål. Planforslaget skal utarbeides i tråd med gjeldende kommunedelplan og andre overordnede planer, retningslinjer og veiledere i Ringebu kommune. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26. juni 2009. Iht. Pbl § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Frist for merknader til planoppstart er 05.04.2020.

Merknader, spørsmål og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til:
Besseggen arkitekter AS ved Thomas Bjørn Marschall (472 89 559)
Postboks 3048, 0132 Oslo — post@besseggenarkitekter.no

Send gjerne kopi til Ringebu kommune ved Ingrid Isumhaugen Olsen (484 97 124) Hanstadgt 4, 2630 Ringebu — post@ringebu.kommune.no

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.