Varsel om oppstart «DETALJREGULERING FOR GAMLE EIDSVOLL STASJON, GBNR 63/177» SAMT SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

På vegne av tiltakshaver Eidsvoll stasjon AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering og parallell behandling av rammesøknad jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 samt §§ 1-7, 12-15. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 63/177 og deler av 63/96 og 0/1 i Eidsvoll kommune. Planområdet er ca. 17 daa stort.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av utvidelse av tinghus, nytt politihus og restaurant ved gamle Skibladner brygge. Rammesøknad for politihus legges ut sammen med regulering.  Planen vil øke kollektiv tilgjengelighet av offentlige funksjoner ved Eidsvoll stasjon.

Planarbeidet vil utføres i tråd med gjeldende områderegulering for Eidsvoll sentrum, samt andre relevante planer, retningslinjer og veiledere for Eidsvoll kommune. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jfr. Plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift. Det kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det samme området, jf. pbl. § 17-4.

Merknader til varsel om oppstart

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger o.l. som kan være av betydning eller interesse for planarbeidet sendes innen 7.10.2019 skriftlig per brev eller e-post til:

Besseggen Arkitekter AS /Postboks 3048/ 0132 Oslo eller tbm@besseggenarkitekter.no

 (emnefelt merkes 1925 detaljregulering GAMLE EIDSVOLL STASJON) og kopi sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no) Spørsmål om eller innspill til planarbeidet og rammesøknad kan rettes til plankonsulent Thomas Bjørn Marschall på e-post, eller på telefonnummer 472 89 559.